Khách sạn SOUVANNAPHOUM

Address : PHOTISARATH ROAD, NAMPHOU SQUARE P.O.BOX 741, LUANGPRABANG LAO P.D.R
Số điện thoại : (856-71) 21 22 00