Tag: Lễ hội Thạt Luổng

Lễ hội Thạt Luổng

Lễ hội Thạt Luổng

Là đất nước mà đạo Phật được coi là Quốc đạo, hàng năm tại Lào, hầu như tháng nào cũng