Tag: Vương quốc Lào

Viện bảo tàng quốc gia Lào

Viện bảo tàng quốc gia Lào

Xuống núi, băng qua đường là Viện Bảo tàng Quốc gia CHDCND Lào, vốn chính là Hoàng cung Vương quốc